Algemene voorwaarden

Disclaimer en Algemene Voorwaarden Pagemakers
De informatie op deze site is met zorgvuldigheid samengesteld. Pagemakers wijst alle aansprakelijkheid voor onvolkomenheden, onjuistheden en de gevolgen hiervan af. Aan deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
Privacy
Pagemakers zal geen enkel adres, e-mailadres, bedrijfsnaam, of andere informatie ingewonnen via deze site doorgeven aan derden, noch zal ze deze informatie laten opnemen in lijsten van derden. Pagemakers respecteert en verzekert de privacy van de eigenaars van de gegevens verstrekt via deze site.
Algemene voorwaarden Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor alle geleverde diensten, aanbiedingen en iedere overeenkomst.
Offerte, overeenkomst en bevestiging
Offertes zijn vrijblijvend en 2 maanden geldig. Er kunnen wijzigingen in de prijsopgaven ontstaan door onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten. Prijzen zijn excl.BTW.
De opdrachten moeten door de opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. Indien er geen opdrachtbevestiging is ontvangen door Pagemakers maar de opdrachtnemer stemt ermee in om de opdracht de starten dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden.
Copyright, gedeponeerde merken
De klant bevestigt bij zijn bestelling dat alle stukken (teksten, foto’s, grafisch materiaal) die aan Pagemakers worden overgemaakt eigendom zijn van de klant. De klant mag geen gebruik maken van materiaal dat zou indruisen tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. Pagemakers is niet aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolging die zou voortspruiten uit het onrechtmatig aanleveren van materiaal dat indruist tegen de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen. De klant is zelf verantwoordelijk voor de content (inhoud, zoals tekst) op zijn/haar website en Pagemakers kan hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.
Gebruik en licentie
Het is de opdrachtgever niet toegestaan de grafische uitingen (ontwerpen) en websites te gebruiken:
- Als er niet wordt voldaan aan de (betalings)verplichting die in de overeenkomst zijn afgesproken.
- Als de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd.
De opdrachtgever heeft, indien wordt voldaan aan de voorwaarden, de vrijheid om het ontwerp te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie.
Wijzigingen
Wijziging van de overeenkomst indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een goede uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Auteursrecht & Intellectueel eigendom
Het auteursrecht van alle door Pagemakers ontwikkelde grafische uitingen
(ontwerpen) en websites ligt volledig bij Pagemakers. Alle rechten voorbehouden. Er mogen geen ontwerpen of websites zonder uitdrukkelijke toestemming van Pagemakers worden gewijzigd, gekopieert, verwijdert of aangepast worden.
Pagemakers is ten alle tijde gerechtigd om haar naam op de gerealiseerde grafische uitingen en websites te vermelden.
Pagemakers behoudt zich tevens het recht de gerealiseerde projecten op te nemen in het portfolio.
Opzegging
Opzegging In geval van tussentijdse opzegging heeft Pagemakers naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op het honarium dat staat voor het gedeelte van de verrichte werkzaamheden.
Betaling
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd. Alle door Pagemakers gemaakte kosten, zoals (buiten) gerechtelijk kosten, proceskosten, de kosten voor juridische bijstand, incassobureaus en deurwaarders die gemaakt worden in verband met late betalingen zijn voor de opdrachtgever.
Websites
Voor websites dragen we er zorg voor dat alle pagina’s correct worden weergegeven in de meest populaire browsers, maar we zijn niet verantwoordelijk voor afwijkingen en verschillen tussen de verschillende browsers. We garanderen op generlei wijze dat het door ons gemaakte ontwerp door alle browsers op dezelfde manier wordt weergegeven.
Drukwerk
Pagemakers drukt niet zelf maar regelt en begeleidt het drukwerk. De klant gaat ermee accoord alle bestanden grondig na te kijken voordat de opdracht gedrukt wordt. Bij drukwerk dat in combinatie wordt gedrukt kunnen kleurafwijkingen ontstaan ten opzichte van elders besteld drukwerk of herdrukken. Geringe kleurafwijkingen (met het origineel) kunnen voorkomen, eveneens met eerder geleverd drukwerk.
Aansprakelijkheid
Pagemakers is niet aansprakelijk voor:
1. Van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden die fouten maken of tekortkomingen hebben.
2. Verkeerd, onvolledig en te laat aangeleverd materiaal door de opdrachtgever. En alle fouten of tekortkomingen die hieruit voortvloeien.
3. Fouten, gebreken of prijsoverschrijdingen van leveranciers aan Pagemakers.
4. Fouten, tekortkomingen of gebreken in het ontwerp en/of de tekst gegevens indiende opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven voor de proef of hiervoor in de gelegenheid is gesteld en daarvan geen gebruik heeft gemaakt. De fouten moeten in dit geval in de proef wel waarneembaar zijn geweest.
5. Websites:
Pagemakers zal er alles aan doen om de juistheid van de gegevens zo consistent mogelijk te houden. Invloeden van buitenaf door bijvoorbeeld hackers is altijd mogelijk en kan leiden tot verstoorde gegevens. Pagemakers is niet aansprakelijk voor deze verstoorde gegevens.
Pagemakers is niet aansprakelijk voor virussen of spam op de website, tenzij Pagemakers te kort is geschoten in haar verplichting tot het naar redelijkheid beveiligen van de website.
Pagemakers is uitsluitend aansprakelijk voor directe, toerekenbare schade.
Pagemakers is niet aansprakelijk voor indirect schade zoals gederfde winst, gevolgschade.
Een jaar na voltooing van de opdracht verloopt elke aansprakelijkheid voor Pagemakers.
Mocht u na het lezen van de algemene voorwaarden, vragen, opmerkingen of klachten hebben dan kunt u schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact opnemen met Pagemakers.
Pagemakers
06-29508892